• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

نوسازی ۱۲۰ دستگاه مخزن مکانیزه پسماند تر در منطقه ۱۵
نوسازی ۱۲۰ دستگاه مخزن مکانیزه پسماند تر در منطقه ۱۵