اخبار محیط زیست

شناسایی و طعمه گذاری بیش از ۸ هزار کلونی فعال جانوران موذی منطقه ۱۵
  • طی ۱۱ ماه نخست سال توسط اکیپ های ساماندهی انجام شد؛
شناسایی و طعمه گذاری بیش از ۸ هزار کلونی فعال جانوران موذی منطقه ۱۵