اخبار محیط زیست

بررسی طرح اجرایی احداث اولین تم پارک ایمن کودک کشور در منطقه ۱۹
  • طی نشستی با حضور شهردار منطقه ۱۹
بررسی طرح اجرایی احداث اولین تم پارک ایمن کودک کشور در منطقه ۱۹